ویزا2018-04-24T13:37:39+04:30

ویزا (visa)
که معادل فارسی آن روادید می باشد به معنی اجازه ورود به یک کشور است که معمولا برای مدت مشخص و برای یک بار یا چند بار ورود صادر می گردد. صاحب ویزا تنها مجاز است برای انجام کاری که در ویزا مشخص شده به کشور خارجی وارد شود. برای گردشگری (ویزای توریستی) یا برای درمان (ویزای درمان) یا برای کار (ویزای کار)